Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661 Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Quầy tư vấn về lĩnh vực dịch vụ nhà hàng dành cho người lao động nước ngoài theo diện kỹ năng đặc biệt

Dành cho những thí sinh có nguyện vọng dự thi kỳ thi trong nước Nhật (Tư cách dự thi được mở rộng từ ngày 1/4/2020.)

Trang web của Bộ Tư pháp Nhật Bản đã công bố về việc mở rộng tư cách dự thi đối với Kỳ thi trong nước Nhật kể từ ngày 1/4/2020.

Thí sinh có nguyện vọng tham dự Kỳ thi trong nước Nhật vui lòng truy cập vào URL sau để biết thêm thông tin.

Trang web của Bộ Tư pháp Nhật Bản

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00135.html

Previous

Next

Tiếp nhận liên hệ: 03-6809-4661

Thời gian tiếp nhận: Ngày thường, 10:00 ~ 16:00 (Ngoại trừ 12:00 ~ 13:00)